Borgmesteren: Støjzoner giver ganske enkelt ingen mening

Borgmester Pernille Beckmann har skrevet til regeringen i håb om, at der gøres noget ved de urimelige støjzoner i lufthavnen. Og det er specielt Tunes udvikling hun har fokus på

Borgmester Pernille Beckmann har aldrig lagt skjul på, at hun synes, at de helt urimelige støjzoner omkring Roskilde Lufthavn udgør en voldsom barriere for udviklingen af Tune, herunder ikke mindst den store grund ved siden af TuneHallerne.

Derfor har hun nu rettet henvendelse til indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek i håb om, at hans baggrund og interesse for byplanlægning kan hjælpe med at skabe en rimelig balance mellem byudviklingen i Tune og hensynet til udviklingsmulighederne for Roskilde Lufthavn.

Tune er ti procent

Borgmesteren oplyser, at der bor 5.000 borgere i Tune, og det svarer til cirka ti procent af kommunens indbyggere:

– Der er tale om et levedygtigt lokalsamfund med en stærk identitet og en særdeles aktiv foreningskultur. Byen fungerer som kommunecenter uden for Fingerbyen, og burde derfor have de samme muligheder for byudvikling, som andre byer i det øvrige hovedstadsområde. Men det er desværre meget langt fra at være tilfældet. De særlige restriktioner omkring Roskilde Lufthavn betyder, at 70 procent af arealerne i Tune til offentlige formål ikke kan anvendes til eksempelvis institutioner, forklarer Pernille Beckmann.

 

Parkområde til plejehjem

Hun skriver videre:

– Det har konkret betydet, at vi har måttet inddrage en del af byens centrale parkområde for at finde plads til et nyt plejecenter i byen. Tune by er stor nok til at have en velfungerende bymidte. Men vi har desværre måttet opgive realiseringen af en udviklingsplan for Tune bymidte, fordi de særlige restriktioner begrænser muligheder for at bygge boliger eller andre funktioner, som kunne understøtte udvikling af bymidten. Helt konkret betyder det, at vi har en bymidte, som vi har svært ved at puste liv i, da vi ikke kan understøtte den med andre funktioner, som ellers er et oplagt greb, efterhånden som detailhandlen ændrer sig i disse år…

Byudviklingen sat i så

Pernille Beckmann peger videre på, at byudviklingen er sat mere eller mindre i stå i langt over en tredjedel af byen, og det sker i kraft af et sæt regler, som ”ganske enkelt ikke giver mening”.

Hun citerer fra et møde i Erhvervsstyrelsen med de berørte kommuner i 2019, hvoraf det fremgik, at området med de særlige restriktioner viderefører gamle regler fra regionplanernes tid.

Disse regler gav som udgangspunkt lufthavnen mulighed for at opnå miljøgodkendelse til at ”støje – uden nogen øvre grænse – i alle dele af området med særlige restriktioner, og at det principielt må gælde uanset overlap med støjkurverne i støjkonsekvensområdet”.

Helt unødvendige restriktioner

– Det er indlysende utidssvarende i 2021, at borgere, der allerede bor i Tune eller andre steder inden for restriktionsområdet, skal kunne udsættes for støj over de vejledende grænseværdier. Desuden er det særlige restriktionsområde helt unødvendigt i forhold til, at sikre de nationale interesser i lufthavnens udviklingsmuligheder, mener borgmesteren.

Forud for Fingerplan 2019 fik Erhvervsstyrelsen foretaget beregninger, som viste støjkonsekvenserne af en række scenarier for udbygning af Roskilde Lufthavn til fuld kapacitet.

Ingen af disse scenarier medførte overskridelser af de vejledende grænseværdier for støj noget sted i Tune by, selv om der regnes med en høj andel af flyvninger om natten, hvor grænseværdierne er ekstra lave.

Roskilde Lufthavn kun aflastning

Erhvervsminister Simon Kollerup har tidligere skrevet til Greve Kommune, at ”arbejdet med at revidere støjzonen omkring Roskilde Lufthavn vil blive genoptaget, når udbygningsplanerne for Kastrup Lufthavn foreligger”.

Masterplanen udkom i efteråret 2020, og den fastslår, at ”Roskilde Lufthavn indgår ikke i udviklingen af optioner, da der fortsat er potentiale for at udvikle Københavns Lufthavn. Det er dog en forudsætning, at Roskilde Lufthavn også fremover kan fungere som aflastningslufthavn for f.eks. skoleflyvninger, privatfly og business jets”.

Efterlyser den lovede dialog

Borgmesteren mener, at Fingerplanens regler er fuldt tilstrækkelige til, at sikre balance i hensynet til både borgere og til lufthavnens udviklingsmuligheder:

– Jeg har derfor meget svært ved at få øje på de nationale hensyn, der kan begrunde de drastiske indskrænkninger af byudviklingsmulighederne, som området med særlige restriktioner medfører i Greve og andre kommuner omkring lufthavnen. Vi står overfor en revision af vores kommuneplan, hvor der er særligt fokus på, at sikre lokalområdet i Tune. Jeg vil derfor indtrængende bede om, at du tager initiativ til, at den lovede dialog om ophævelse af de særlige restriktioner, nu kommer i gang, så vi kan planlægge for en rimelig udvikling af Tune i den kommende kommuneplan, slutter Pernille Beckmann.

Håber på forståelse
Borgmesteren siger til TunePosten, at hun håber, at den nye indenrigs- og boligminister har mere forståelse for Tunes problemer med støjzonerne end de tidligere ministre, som har været inde i sagen.

– Det er totalt urimeligt over for borgerne i Tune, at nogle urealistiske støjzoner, der på ingen måde svarer til virkelighedens verden, har tvunget os til at bruge et parkområde til at bygge plejehjemmet, når det burde have ligget oppe ved TuneHallerne, på en perfekt beliggenhed. Vi vil med den kommende kommuneplan sætte fokus på udviklingen i og af Tune, og jo færre restriktioner, der er fra eksempelvis støjzonerne, jo større muligheder har vi for at udvikle Tune i samklang med byens borgere. Tune er noget specielt i Greve Kommune, og det håber jeg vil afspejle sig i den kommende kommuneplan, siger borgmester Pernille Beckmann.